سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : یادداشت ثابت - سه شنبه 99/10/24 | 1:7 صبح | نویسنده : ملی

برترین حجاب حجابی هست که در آن حدود پوشش رعایت شده باشد. بهتر آن است که به همراه چادر باشد و از تمامی مواردی که موجب جلب توجه و نگاه نامحرمان می شود نیز به دور باشد. 

اما حجاب کامل و جامع حجابی هست که با تقوای دل همراه باشد. یعنی حجابی که به اجبار نباشد و با خلوص قلب و نیت خودمان انتخاب شده باشد.

حجابی که علاوه بر رعایت موازین آن به رعایت پرهیز کاری و پاکدامنی نیز همراه باشد و با دوری از گناهان و انجام واجبات رعایت شود، حجاب کامل و جامع است.

پس بهترین حجاب حجابی است که علاوه بر پوشش ظاهری دل و قلبمان نیز پوشش و حفاظی داشته باشد به نام تقوا... 
تاریخ : یادداشت ثابت - سه شنبه 99/10/24 | 1:7 صبح | نویسنده : ملی

ویکی پدیا.

سایت خبرگذاری بین المللی قرآن یکتا. 

سایت آسنات. 

سایت اندیشه قم.

سایت حوزه نت. 

و.... 
تاریخ : یادداشت ثابت - سه شنبه 99/10/24 | 1:7 صبح | نویسنده : ملی

حجاب نوعی سختی و مشقت را بر زنان تحمیل کرده است .در پاسخ به این سوال که چرا اسلام این زحمت و سختی را بر زنان روا داشته است؛ و یا اینکه چرا حجاب برای زنان واجب است؟ می توان گفت سـختی و تحمل مشـقت، جزئی از جریان زنـدگی هر انسانی است که سختی حجاب هم شامل آن می شود و آدمیزاد بـدون تحمل رنـج و مرارت به اهـداف خود نخواهد رسـید (نابرده رنج، گنج میسـر نمی شود).

سختی حجاب

از سوی دیگر هر مسـلمانی تکلیفی دارد.

تکلیف در لغت از ماده «کلفت» و به معنای سـختی است.

یعنی همچنان که رسـیدن به اهـداف مادی و برنامه های زنـدگی نیازمنـد زحمت، عرق جبین،خسـتگی و احیانـا مشـقت است،

نیل به کمالات معنوی نیز از چنین مسـیری می گـذرد و با تنبلی و تن آسایی سازگاری ندارد.

تمام تکالیف از زحمات نسبی و متعارفی برخور دارند.

نماز، روزه، حج، جهاد و … همه و همه نوعی سختی و زحمت را به همراه خود دارند

و انجام دهنده آن باید آن را به جان بخرد تا از ثمرات و برکات دنیوی و اخروی آن بهره مند گردد.

آیا از خواب ناز سـحرگاهی برخاسـتن، وضو گرفتن و نماز خوانـدن رنـج، و سـختی ظاهری ندارد؟

آیا در گرمای طاقت فرسای تابستان از اذان صبح تا اذان مغرب، تشنه، گرسنه و احیانا خسته از کار روزانه به قصـد انجام فرمان الهی روزه گرفتن خسـتگی و زحمت ندارد؟

و آیا دل کندن از زندگی، زن، بچه، علائق و وابسـتگی ها و در راه خدا جهاد کردن مشـقت ندارد؟

اگر با دیده انصاف بنگریم سـختی های معنوی اگر بیشتر از سختی های مادی و دنیوی نباشـد، کمتر نیست. تفاوت این دو در نتیجه آنهاست.هر چنـد تلاش های دنیوی ماننـد درآمـد و کسب حلال و خـدمت به مردم و… هم اگر بـا قصـد قربت انجـام گردد از آثـار و برکـات و ثواب بسـیاری برخوردار می گردد، امـا تلاش های معنوی و مشـقت در مسیر انجام تکالیف دینی و شرعی به مراتب دارای پاداش و نورانیت دنیوی و اخروی بسیار زیادی است.

در روایات آمده است: « افضل الاعمال احمزها»؛ ارزشمندترین عمل ها سخت ترین آنها است.
تاریخ : یادداشت ثابت - سه شنبه 99/10/24 | 1:6 صبح | نویسنده : ملی

حجاب در دین و آیین زرتشت

در مورد پیامبر بودن زرتشت در میان اندیشمندان مسلمان اختلاف نظر وجود دارد برخی او را یک مصلح اجتماعی و عده ای با استناد به برخی از روایات، او را پیامبر الهی می دانند، به هر حال در این دوره که دوره حکومت کوروش و داریوش دو تن از شاهان بزرگ هخامنشی است، زنان پوشش خاصی داشتند.[7] از اسناد و کتیبه های بدست آمده اینگونه استفاده می شود که:
پوشاک زنان دوره مادها از لحاظ شکل با پوشاک مردان کمی تفاوت داشته و مرد و زن به واسطه اختلافی که میان پوشش سرشان وجود دارد از هم تمییز داده می شوند.[8]
و پس از مادها که هخامنشیان روی کار می آیند، حجاب کمی نسبت به دوره مادها فرق می کند و آنها از روی لباس های بلندی که از زیر می پوشیدند چادری نیز سر می کردند.[9]

حجاب در آیین یهود
بدون شک باید ریشه و خواستگاه رعایت حجاب از سوی زنان یهود در ادوار تاریخ را در متون مذهبی آنان جستجو نمود.
تورات، کتاب مقدس یهودیان، در موارد متعددی به طور صریح  و یا ضمنی، حجاب و پوشش زن و مسایل مربوط به آن را مورد تأکید قرار داده و در برخی از آیات، از واژة «چادر» و «برقع» که به معنای روپوش صورت است، نامبرده است. کاربرد این الفاظ نشانگر کیفیت پوشش زنان یهودی در آن عصر می باشد.
در سفر پیدایش چنین می خوانیم:
و «رفقه» چشمان خود را بلند کرده و اسحاق را دید و از شتر خود فرود آمد، زیرا که از خادم خود پرسید این مرد کیست که در صحرا به استقبال ما می آید و خادم گفت: آقای من است، پس بُرقع خود را گرفته، خود را پوشانید.[10]
به گفته برخی از مراجع دینی یهودیان ایران، منشأ وجوب حجاب در شریعت یهود، مستند به همین فقره است.[11]در تورات همچنین آیاتی در رابطه با «عدم تشبّه مرد و زن به یکدیگر در نوع پوشش بدن»، «در عدم آرایش و غمزه دختران و زنان»، «پرهیز از زنان فریبکار و بیگانه»، «نهی از لمس و تماس با نامحرم»، «حد و کیفیت پوشش زنان یهود»، «وجوب پوشاندن موی سر» آمده است.[12]
«تلمود» یکی از کتابهای مهم دینی و در حقیقت فقه مدّون و آیین نامه زندگی یهودیان است از جمله قوانینی که در این کتاب در رابطه با ارتباط زن و مرد و مسئله حجاب آمده، موارد زیر می باشند.
1. لزوم پوشاندن سر از نامحرم.
2. لزوم سکوت زن و پرهیز از هرگونه آرایش.
3. پرهیز از نگاه به مردان بیگانه.
4. لزوم پرهیز از حرام تحریک آمیز.
5. اجتناب از نگاه به نامحرم توسط مردان.[13]

حجاب در آیین مسیحیّت
عهد جدید، نه تنها در مواضع متعدّد وجوب حجاب و پوشش را تذکر داده است، بلکه در برخی از آیات خود کوشیده است، درون انسان را نیز از تمایلات شهوانی منزّه سازد و بدین وسیله عفت درون را پشتوانة مستحکم حجاب برون قرار دهد.
در عهد جدید مواردی درباره حجاب و مسائل مربوط به آن آمده که فرازهای ذیل از آن دسته اند.
1. لزوم عفت و خانه نشینی.[14]
2. لزوم پوشاندن موی سر بویژه در مراسم عبادی.[15]
3. با وقار و امین بودن زن.[16]
4. نهی از نگاه ناپاک به بیگانگان.[17]
در کتاب «زن از نظر حقوق اسلامی» اینگونه آمده است که در میان مسیحیان و اروپائیان، حجاب معمول و متعارف بود و این عادت تا قرن سیزدهم، سخت رایج بود و از آن تاریخ به بعد رو به تخفیف گذاشت.[18]
و نیز در کتاب «زن و رهایی نیروهای تولید» آمده است که در تورات و انجیل به این مطلب که زنان از روزگار قدیم چهره خود را با بُرقع می پوشانیدند، اشاره شده است.[19]

حجاب قبل از اسلام
از لابلای متون تاریخی، چنین به دست می آید که زنان اعراب قبل از اسلام، دارای حجاب بوده اند: دایرة المعارف لاروس،‌عرب را از جمله ملت هایی که از قدیم،‌حجاب در آن ریشه داشته، شمرده است.[20]
داستان «فِجار» و جنگی که بین قبیلة قریش و قبیله هوازن بر سر روپوش بلند زنی که جوانها خواستند وی صورت خود را نشان دهد، اتفاق افتاد، مؤید این مطلب است.[21](نقل کامل این جریان در کتاب حجاب دراسلام قوام وشنوه ای آمده است.)

حجاب در اسلام
در قرآن کریم، به طور صریح آیاتی در مورد حجاب و وجوب آن و نیز حدّ و کیفیت آن، نازل شده است در سوره نور خطاب به پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ چنین آمده است:
به مردان مؤمن بگو که چشمهای خود را فرو پوشند و دامان خویش را نگاه دارند، این عمل برای ایشان پاکیزه تر است، همانا خداوند به آنچه انجام می دهند آگاه است و به بانوان با ایمان بگو چشمهای خود را فرو پوشند و عورتهای خود را از نگاه دیگران پوشیده نگه دارند و زینت های خود را جز آن مقداری که ظاهر است، نمایان نکنند و زینت های خود را آشکار نسازند، مگر برای شوهرانشان، پدرانشان، پدر شوهرانشان، پسرانشان، پسران همسرانشان، برادرانشان، پسر برادرانشان، پسر خواهرانشان، زنان هم کیششان، کنیزانشان، مردان سفیهی که تمایلی به زنان ندارند،کودکانی که از امور جنسی بی اطلاعند، و نیز پاهایشان را بر زمین نکوبند تا زینتهای پنهانشان آشکار شود و همگی به سوی خداوند توبه کنید ای مؤمنان، باشد که رستگار شوید.[22]

حجاب در روایات
روزی اسماء دختر دیگر ابوبکر که خواهر زن پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ بود با جامة بدن نما و نازکی به خانه پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ آمد، پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ روی خود را از او برگرداند و فرمود: ای اسماء، زن وقتی به حدّ بلوغ رسید، نباید جایی از بدن و اندامش دیده شود، مگر صورت و دستهایش.[23]
و نیز آن حضرت فرمودند: هر کس به طور حرام با زنی مصافحه کند و دست بدهد روز قیامت در غلّ و زنجیر، بسته خواهد شد، آنگاه به آتش انداخته خواهد شد.[24]
در بحار الانوار نیز از حضرت رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ اینگونه روایت شده که آن حضرت فرمودند: خداوند مردانی که شبیه زنان می شوند و زنانی که خود را شبیه مردان قرار می دهند، لعنت کرده است.[25]
در نهایت اینکه:
حجاب اسلامی به معنای پرده نشینی و محرومیّت از حضور در صحنة فعالیت های اجتماعی نیست، بلکه به معنای وجوب پوشش و ممنوعیّت از خود آرایی زن در مقابل مردان بیگانه است.
تمام فقهای اسلام، حجاب را از ضروریات دینی می دانند و در اینکه زنان می بایست به هنگام ادای نماز و در حضور مردان بیگانه، موی سر و تمامی اندام خود را به استثنای صورت و دستها (از مچ به پایین) بپوشانند، اتفاق نظر دارند و برخی از علماء پوشاندن صورت را هم در حضور بیگانگان لازم شمرده اند.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. مسئله حجاب، شهید مطهری.
2. حجاب در ادیان الهی، علی محمدی آشنانی،
3. حجاب و آزادی، مجموعه مقالات،‌سازمان تبلیغات اسلامی تهران.
4. حقوق زن در اسلام و اروپا، حسن صدر.
5. نظام حقوق زن در اسلام، شهید مطهری.
6. زن در آیینه تاریخ، علی اکبر علویقی.
تاریخ : یادداشت ثابت - سه شنبه 99/10/24 | 1:6 صبح | نویسنده : ملی

گرچه حجاب امری واجب در دین اسلام هست اما ملاک تشخیص انسان‌ها نیست و نمی توانیم بگوییم کسی که حجاب دارد حتماً انسان درست و خوبی هست و همچنین کسی که حجاب ندارد نیز آدم بدی هست.

 

همانطور که کسی که نماز میخواند حتماً فردی با ایمان نمی باشد.

مانند شمر که به قدری نماز می‌خواند که جای مهر بر پیشانی اش مانده بود، اما همه ما نمی دانیم که ملاک تشخیص و خوب بودن شمر نمی شود.

حتما هرگز نباید این افراد را بر اساس داشتن یا نداشتن حجاب قضاوت کنیم و برای آنها حکم خوب یا بد بودن را صادر کنیم. زیرا در احادیث و قرآن گفته شده است که قاضی اصلی خداوند هست و ملاک تشخیص و شناخت افراد تقوای آنها هست. 


  • paper | بک لینک دائمی | فال تاروت یک کارتی
  • خرید | فروش رپورتاژ اگهی